Logo Ludzii Armii

Techniki CQB (CQC) | część II

Podążając dalej w tematykę działań oraz konfliktów w rejonie zurbanizowanym, charakteryzujących się zmniejszonymi odległościami oraz większą intensywnością i brutalnością, pamiętać należy o tym, iż umiejętności, determinacja oraz sprzęt używany przez żołnierzy (operatorów) biorących bezpośredni udział w działaniach, stanowią jedynie pewną część całokształtu wchodzącego w końcowy sukces zespołów szturmowych.

Nie wolno tutaj zapomnieć o wielkim wkładzie zespołów planistycznych, które analizując najmniejsze szczegóły i aspekty poszczególnego zadania, przyczyniają się do powodzenia całej akcji. Jednak w dalszej części artykułu zagłębimy się w sposoby oraz ćwiczenia mające na celu pogłębiania swoich umiejętności oraz wiedzy na temat walki w bliskim kontakcie.

Będąc na etapie pełnego opanowania umiejętności (omawianych w poprzednim artykule), tj. poprawnej sylwetki gwarantującej skuteczne prowadzenia ognia w czasie zatrzymania i w marszu (NISKA, WYSOKA GOTOWOŚĆ), prawidłowej pracy na broni głównej i zapasowej (całokształt MANUAL-u), błyskawicznego i odruchowego analizowania napotykanych zagrożeń i umiejętności odpowiedniego oddziaływania na nie, należy przejść do kolejnego etapu szkolenia, mającego na celu zweryfikowanie wszystkich powyższych zdolności, najpierw podczas działań w parach, a późniejszym czasie w całych sekcjach.

Poniższe schematy przedstawiają kilka ćwiczeń strzeleckich (ogniowych) wpływających na poprawę jakości oddawanych strzałów oraz mających wielki wpływ na obycie ze stresem i zjawiskami towarzyszącymi polu walki (huk, ogień, wrzawa), a także podtrzymywania już nabytych umiejętności i kondycji strzeleckiej.

Nazwy ćwiczeń oraz niektóre nieistotne elementy zostały zmienione celowo, gdyż pochodzą z programu strzelań, jakiego używamy w czasie szkolenia, a jest to niestety dokument do użytku wewnętrznego.

Ćwiczenie K-2 (strzelanie boczne w marszu, w parach)

Ćwiczenie K-2

Parametry

 • Cele: 2 x TS10 (2 cele aktywne)
 • Odległość: 7-10 m
 • Liczba nabojów: 5, 56 mm – 30 szt.
 • Czas: nieograniczony
 • Postawa: stojąca w marszu
 • Rodzaj ognia: pojedynczy (DUBLET, PARA)

Wskazówki

Obaj strzelający, po zajęciu LOO i zameldowaniu o gotowości do strzelania, trzymają załadowaną i zabezpieczoną broń główną w pozycji niskiej gotowości i broń zapasową w kaburze. Po komendzie instruktora głosem (NAPRZÓD) lub gwizdkiem, ćwiczący odbezpiecza broń i wykonuje marsz równolegle do ustawionych celi. Na komendę instruktora (CEL), nie zatrzymując się, kieruje brońw cel i oddaje dwa strzały (DUBLET). Następnie samoczynnie przechodzi do pozycji niskiej gotowości z bronią
główną, kontynuuje marsz i oczekuje na kolejną komendę instruktora. Po oddaniu strzałów do ostatniego celu strzelający samoczynnie sprawdzają i zabezpieczają broń. Czynności powtarzane są do wyczerpania amunicji. Strzelania wykonuje się z lewej jak i z prawej strony.

Ćwiczenie K-3

Ćwiczenie K-3

Parametry

 • Cele: 2 x TS10
 • Odległość: 5-10 m
 • Liczba nabojów: 9 mm – 10 szt., 5,56 mm – 30 szt. (dotyczy strzelca nr 1); 5,56 mm – 30 szt. (dotyczy strzelca nr 2)
 • Czas: nieograniczony
 • Postawa: stojąca/klęcząca
 • Rodzaj ognia: pojedynczy (DUBLET)

Wskazówki

Strzelający nr 1, po zajęciu LOO i zameldowaniu o gotowości do strzelania, trzyma załadowaną i zabezpieczoną broń główną w pozycji niskiej gotowości i zapasową w kaburze. Po komendzie instruktora głosem (OGNIA) lub gwizdkiem do otwarcia ognia, ćwiczący oddaje dwa strzały (dublet) w cel nr 1 i słowem AWARIA sygnalizuje brak amunicji lub dysfunkcję broni głównej. Następnie przyjmuje postawę klęcząc, dobywa broń zapasową z kabury i oddaje jeden strzał do celu nr 1.

Strzelający nr 2 stoi za strzelcem nr 1 w odległości ok. 2 m i nie prowadzi ognia. W chwili kiedy nr 1 sygnalizuje głosem AWARIA i przechodzi do postawy klęcząc, wtedy nr 2 dynamicznie podbiega do strzelca nr 1, przyjmuje postawę WYSOKIEJ GOTOWOŚCI z bronią główną i oddaje dwa strzały (dublet) do celu nr 2. Ubezpiecza usunięcie awarii broni głównej strzelca nr 1.

Następnie strzelec nr 1 po osiągnięciu gotowości informuje werbalnie GOTÓW PRZEJMUJĘ i niewerbalnie poprzez klepnięcie strzelca nr 2 w nogę. Strzelec nr 2 umówionym sygnałem głosowym PRZEJMUJ lub sygnałem niewerbalnym informuje strzelca nr 1 o możliwości przejścia do postawy strzeleckiej stojąc. Czynności powtarzane są do wyczerpania amunicji. Dokonywać zmiany w parach. Strzelanie można realizować na odległościach 5, 7, 10, 15 m w zależności od uzyskiwanych wyników. Odległość określa instruktor.

Ćwiczenie K-4 (tor strzelecki)

Ćwiczenie K-4

Parametry

 • Cele: 2 x TS10
 • Odległość: 7m, 10m, 15m, 25m
 • Liczba nabojów: 5,56 mm – 30 szt., 9mm – 16 szt
 • Czas: nieograniczony
 • Postawa: stojąca/klęcząca
 • Rodzaj ognia: pojedynczy

Wskazówki

Strzelający, po zajęciu LOO i zameldowaniu o gotowości do strzelania, trzyma załadowaną i zabezpieczoną broń główną w pozycji niskiej gotowości i zapasową w kaburze. Po komendzie instruktora strzelania głosem lub gwizdkiem do otwarcia ognia np. CEL (LEWO / PRAWO) ćwiczący wykonuje marsz jak na schemacie i do każdego z celów oddaje po dwa strzały. Po wystrzeleniu ostatniego pocisku z broni głównej przechodzi na broń zapasową, przyjmując pozycję klęcząc i oddają dwa strzały w cel.

Na rubieży 7m strzelający samoczynnie przerywają ogień, zabezpieczają broń i wracają na LOO. Instruktor może realizować tor strzelecki po pozytywnie zakończonym etapie szkolenia ogniowego uwzględniając jednak wyszkolenie strzelających.

Ćwiczenie K-5 (strzelanie sekcją – wariant nr 1)

Ćwiczenie K-5

Parametry

 • Cele: 6 x TS10 (4 cele aktywne + 2 cele cywilne)
 • Odległość: 7m, 10m, 15m, 25m
 • Liczba nabojów: 5,56 mm – 30 szt. (dotyczy każdego strzelającego)
 • Czas: nieograniczony
 • Postawa: stojąca/klęcząca/leżąca
 • Rodzaj ognia: pojedynczy (DUBLET)

Wskazówki

Strzelający, po zajęciu LOO i zameldowaniu o gotowości do strzelania, trzymają załadowaną i zabezpieczoną broń główną w pozycji niskiej gotowości i zapasową w kaburze. Po komendzie instruktora strzelania głosem (NAPRZÓD) lub gwizdkiem, ćwiczący wykonują marsz w ugrupowaniu patrolowym jak na schemacie. Instruktor podaje komendę głosem (KONTAKT) lub sygnalizuje gwizdkiem. Strzelec nr 1 oddaje dwa strzały w postawie strzeleckiej stojąc, a następnie przechodzi do postawy strzeleckiej klęcząc (leżąc) z jednoczesnym zejściem z linii ostrzału.

Po dynamicznym rozejściu się, przyjmują postawę strzelecką klęcząc (leżąc), tak jak na schemacie, i do każdego z celów oddają strzały. Następnie wycofują się na przemian parami, prowadzą ogień do swoich celów. Podczas wycofywania się, zrywania kontaktu, wykonywania skoku, broń powinna być zabezpieczona.

Uwagi

Każdy strzelający prowadzi ogień do swojego celu. Brak zachowania warunków bezpieczeństwa przez jednego żołnierza sekcji – ocena obniżona o jeden stopień (według oceny instruktora). Cele nieaktywne ustawione w miejscach wskazanych przez instruktora. Strzelanie może być wykonywane z wejściem sekcji z prawej lub lewej strony pola tarczowego.

Uwagi końcowe

W miarę nabywania przez żołnierzy umiejętności strzeleckich, ćwiczenia powtarza się, stopniując trudności, przez: skrócenie czasu ukazywania się celów aktywnych, zmniejszanie dopuszczalnego błędu w likwidowaniu celów nieaktywnych, prawidłowej oceny odległości i prędkości celów podczas strzelań do obiektów ruchomych, prowadzenie obserwacji w nocy i w maskach przeciwgazowych wraz z pozorowaniem zjawisk pola walki takich jak huk, ogień, kurz, maskowanie itp.

Dodaj komentarz:
*